Fejléc

Kapcsolat

+36-30/5200-460 +36-93-310-712 sponzortours@sponzortours.hu

Brand

Sponzor Tours logo

Az utazás az egyetlen, ahol minden kiadott fillér gazdagabbá tesz egy életen át.

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
 

Sponzor Tours Utazási Kft 8800 Nagykanizsa Sugár u.3.

Tel:93-51677, ügyeleti:30-5200460

Nyilvántartási szám:R-0944/94/2002

Adószám:10709511-2-20

Felelősségbiztosító: Európai Utazási Biztosító ZRT.)

a továbbiakban: Sponzor Tours Kft / az alábbiakban, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk) 415-416 paragrafusaival, illetve az utazási és utazást közvetítő szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendeletbe foglaltakkal összhangban meghatározza a Sponzor Tours és az Utas közötti utazási szerződésben nem szabályozott kérdéseket. Az alábbi tájékoztató az utazási szerződés részét képezi.


1. Az általános szerződési feltételek alkalmazási köre

 

1.1. Az utazási szerződés alapján az utazásszervező köteles a szerződésben meghatározott utazásból, az út egyes állomásain való tartózkodásból, a szállás és az ezzel összefüggő szolgáltatásokból (így különösen: közlekedés, étkezés, idegenvezetés, szórakozás, kulturális program) álló szolgáltatást (utazást) teljesíteni, az utas pedig köteles a részvételi díjat megfizetni.

2. Az Utazási szerződés tartalma

 

2.1. A Sponzor Tours által meghirdetett utazások feltételeit és programját a katalógus, a jelen általános szerződési feltételek és az utas által aláírt utazási szerződés együttesen tartalmazzák.

2.2 A Sponzor Tours az utazási szerződésben rögzíti a nyilvántartásba vételi számát az utasok nevét és lakcímét, továbbá-elektronikus úton kötött utazási szerződés esetén – elektronikus levelezési címét, az utas által megrendelt szolgáltatást, a szolgáltatás igénybevételének idejét, helyét, a célállomást, a szolgáltatásnak a szervezési díját is magába foglaló díját forintban meghatározva, az utas által megrendelt részszolgáltatásokat, a szolgáltatás díjában nem benne foglalt, külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen az üdülőhelyi díj, repülőtéri illeték) forintban meghatározott összegét, az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj forintban meghatározott összegét, valamint annak a biztosítónak, vagy pénzintézetnek a megnevezését, amellyel az utazásszervező a vagyoni biztosítékra vonatkozóan szerződést kötött.


3. A szerződés megkötése

 

3.1. Az utas utazását személyesen a Sponzor Tours Kft. –nél lefoglalja. Utazási szerződés érvényesen akkor jön létre, ha a foglalást az utas részvételi szándékával, befizetett előlegével vagy teljes részvételi díjával egyidejűleg nyilvántartásba veszi, a Sponzor Tours az utazást írásban vissza igazolja és az előleget határidőre megfizeti. Hiányos adat megadás (cím, telefonszám, utazási okmány szám) vagy késedelmes fizetés esetén irodánk nem vállal felelősséget az úti okmányok szerződéstől eltérő időpontban történő kiadására. Az előleg, az esetleges speciális utazási feltételek által szabályozott ajánlatok kivételével (kiemelt időszak, vagy nagyobb létszámú zártcsoport), az indulás előtti 30. napig a részvételi díj 40%-a. Ha az előlegmegfizetése nem a lefoglalással egy időben történik, az utazási iroda az utas kérésére a kiválasztott úton való részvételi lehetőségét fenntartja az utasnak az előleg megfizetésére kölcsönösen megállapított időpontig. Ha ezen időpontig az utas az előlegét nem fizeti meg, az utazási iroda a lefoglalt utat bárkinek értékesítheti és kérheti az utastól a lefoglalással kapcsolatos költségeinek a megtérítését.

3.2. Az utazási szerződés alapján az utazási vállalkozó köteles a szerződésben meghatározott szolgáltatásokat teljesíteni, az utas pedig köteles a részvételi díjat megfizetni.

3.3. Az utazás időtartamát, a szolgáltatások meghatározását, minőségét, a teljesítés módját és a részvételi díjat a Sponzor Tours által közzétett programajánlat, illetve a megrendelés visszaigazolása tartalmazza. A lefoglalt utazás leírása, a jelentkezési lap tartalma és ezen Általános Szerződési Feltételek az utazási szerződés tartalmát képezik.

3.4. A jelentkezéskor a szerződésen minden esetben szerepeltetni kell: az utas nevét, lakcímét, telefonszámát, biztosítás megkötéséhez születési dátumát és az úti okmány számát; az utazás kezdetének és befejezésének helyét és időpontját; az utas által megrendelt szolgáltatásokat; részvételi díjat, valamint a részvételi díjban nem szereplő külön felszámított díjakat.

3.5. Az utazási szerződés csak akkor jön létre, ha az utas szándékát a jelentkezési lap aláírásával, vagy más módon egyértelműen közli, a jelentkezés az utazási vállalkozóhoz megérkezik és az utazási iroda a jelentkezést nyilvántartásba vételt követően írásban, cégszerűen visszaigazolja és az utas a szerződés szerinti összeget befizeti.

3.6. Ha nem az utas személyesen, hanem 3. személy javára foglalja le az utat, az utazási iroda nem köteles vizsgálni, hogy e harmadik személy jogszerűen képviseli e az utast. Az utazási szerződés függetlenül attól, hogy az utazási szolgáltatásokat az utas valamely harmadik személy javára rendeli meg, illetve, hogy az utas a harmadik személy vonatkozásában rendelkezik-e képviseleti jogosultsággal, az utazási szerződés az utazásszervező és az utazási szerződést aláíró személy között jön létre. A kötelezettségek az aláírót terhelik és a jogok a harmadik személyt illetik meg.

3.7. A Sponzor Tours fenntartja a jogot a meghirdetett utazások feltételeit és programját tartalmazó programfüzetben foglaltaktól való eltérésre. A módosítás azonban csak akkor válik az utazási szerződés részévé, ha az utas a szerződéskötést megelőzően bekövetkezett módosításról szóló tájékoztatást megkapta és ennek megtörténtét az utazási szerződés tartalmazza.

Ha a szerződéskötést követően bekövetkezett okból kell a programfüzetben foglaltaktól eltérni, úgy a korábban megkötött utazási szerződés módosításával, vagy kiegészítésével lehet a programfüzetben foglaltaktól eltérni.


4. Szolgáltatások, részvételi díj

 

4.1. A Sponzor Tours kizárólag a katalógusban található, az utas által lefoglalt utazásról szóló leírás szerint valamint az utazás visszaigazolásában, vagy a díj megfizetéséről kiállított számlában felsorolt szolgáltatásokat köteles személyesen, vagy közreműködő (i) útján nyújtani. A Sponzor Tours jogosult az előző mondatban felsorolt okiratokban körülírt szállodai, közlekedési, vendéglátási, vagy egyéb utazási szolgáltatásoknak minőségben teljesen megfelelő szolgáltatást nyújtani az említett okiratokban megnevezett szállodától, közlekedési eszköztől különböző, de kategóriájában azonos szolgáltatás szerint, amennyiben a szolgáltatások teljes körű nyújtását csak így tudja maradéktalanul biztosítani.

4.2. Az utazás megkezdését megelőző 30 napon belül történő foglalás/szerződéskötés esetén a teljes részvételi díj esedékes. Az utas a részvételi díjat az utazás megkezdése előtt 30. napig köteles számla vagy nyugta ellenében megfizetni. (Kivétel esetleges speciális feltételek-kiemelt időszak, nagyobb létszámú zárt csoport, illetve ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget szab az utazási vállalkozóra.) A részvételi jegy a teljes összeg befizetése után, (kb. 7 nappal indulás előtt) kerül átadásra.

Késedelmes fizetés esetén a  kapott kedvezmények érvényüket veszítik. Az utazási iroda a szerződéstől elállhat, amennyiben az utas a fizetési kötelezettségeinek 8 napon belül nem tesz eleget. Ebben az esetben az utas köteles a Sponzor Tours költségeit a 6.3 pont szerinti összegben megtéríteni. A fizetés banki, postai átutalással, hitelkártyával, készpénzfizetéssel, vagy egyéb fizetési mód felhasználásával történhet. Ha az utas a részvételi díjat esedékesség szerint nem fizeti be, vagy átutalás esetén a díj az iroda számlájára nem érkezik meg, akkor az iroda úgy tekinti, hogy az utas az utazáson nem kíván részt venni, ennek megfelelően az utast törli a részvételre jelentkezők nyilvántartásából. Ebben az esetben az iroda kárainak megtérítését igényelheti.

4.3. Ha a katalógus leírása az utas által lefoglalt utazással összefüggésben un. fakultatív szolgáltatásokat (programokat) is tartalmaz, ezeket a Sponzor Tours-közreműködője útján-csak akkor köteles nyújtani, ha a fakultatív szolgáltatás (program) teljesítési helyén a teljesítés feltételei adottak (pl. kirándulás esetén a jelentkezők megfelelő létszáma).

4.4. Repülőgépes utazásoknál, a szolgáltatásra a légi személyfuvarozásra, a fuvarozás teljesítésekor vonatkozó szabályok és szerződési kikötések az irányadók. E szabályokról az utas kívánságára az utazási iroda köteles tájékoztatást adni. A légitársaságok a menetrend változtatás jogát fenntartják. Ha az utazási vállalkozó az utazás lebonyolítására légitársaságot vesz igénybe, felelősségére a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett Montreali Egyezmény, a visszautasított beszállás, a légi járatok törlése, vagy hosszú késése esetén a 261/2004. EK rendelet, valamint a légi személyi szállítás szabályairól szóló 25/1999 (II.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. Busszal történő utazásoknál az ülésrendet a befizetések sorrendje dönti el. A részvételi díj megfizetésekor köteles az utazási iroda az utast tájékoztatni az utazáson való részvételre jogosító iratok átadásáról. Az utazási iroda az utazáson való részvételre jogosító iratokat legkésőbb az utazás megkezdésekor köteles az utasnak átadni. Az Utas csak a részvételi jegyen feltüntetett szolgáltatások igénybevételére jogosult. Az Utas programban és a részvételi jegyen megadott indulási időpontoktól eltérni nem tudunk! A késésből eredő károkért az Utas felel!

4.5. Az utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásban való részvétel jogát harmadik személy részére engedményezni. Az utas köteles erről az utazási irodát haladéktalanul tájékoztatni. Az engedmény feltétele az, hogy a harmadik személy vállalja az utazási szerződésből eredő még esedékes kötelezettségek teljesítését és megfizesse az utazási irodának az engedményezés költségeit. Módosítási költség: 3000 Ft/fő Kivétel-a repülőgéppel történő utazás, ha a légitársaság szabályzata szerint a névmódosítás nem lehetséges (várólista stb.), illetve amennyiben lehetséges, a módosítás költségére szintén a légitársaság szabályzata az irányadó.


5. Szolgáltatás-és díjváltozások

 

A Sponzor Tours fenntartja a díjváltoztatás jogát, azonban a díj emelésére kizárólag a közlekedési költségek nemzetközi egyezményen alapuló díjszabásait, vagy a hatósági árának változása miatt, továbbá az utazási szerződésben vállalt egyes részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó-, illeték és egyéb kötelező terhek (üdülőhelyi díj, reptéri illeték stb.), valamint a szolgáltatóval kötött szerződésben szereplő deviza/forint időközi változása miatt kerülhet sor. A Sponzor Tours köteles a díjemelés mértékét és indokát az utassal írásban közölni. A díjemelés indokát a Sponzor Tours az utassal legkésőbb az indulást megelőző 20. nappal közli és tájékoztatja az utast, hogy amennyiben a díjemelés a 8 %-ot meghaladja, a szerződéstől elállhat. Ha a díjemelés a 8 %-ot meghaladja, az utasnak öt munkanapon belül jeleznie kell, ha a szerződéstől el kíván állni. Az utazási iroda köteles a 4. pontban írt szolgáltatások és részvételi díj bármilyen megváltozásáról az utast haladéktalanul írásban, vagy a körülmények által lehetővé tett leggyorsabb módon értesíteni.

 

6. Az utas elállási és módosítási joga

 

6.1. Az utas az utazási szerződéstől az utazás megkezdése előtt bármikor elállhat. Az elállást írásban kell közölni az utazási irodával. Az elállási nyilatkozat akkor válik hatályossá, ha arról a címzett tudomást szerzett. Elállásnak minősül az is, ha az utas előzetes nyilatkozattétel nélkül-nem kezdi meg utazását (un. no show). Ilyen esetben az utazás megkezdésének az időpontja tekintendő elállási időpontnak.

6.2. Ha az utas azért áll el, mert az utazásszervező az utazási szerződés lényeges feltételét az indulás előtt rajta kívülálló okból kívánja jelentősen módosítani, így különösen ha a díjemelés mértéke a 8%-ot meghaladja, továbbá ha az utazás célországa, térsége a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségetek megjelölő felsorolásba tartozik, az utas igényt tarthat az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatásra, vagy követelheti a teljes befizetett díj és annak jogszabály szerinti kamata azonnali visszafizetését a jogszabályban előírtak szerint. Az utas az értesítés kézhezvételétől vagy az ezen pontban rögzített elállási okról történő tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül a szerződéstől díjmentesen elállhat.

6.3. Ha az utas nem a 6.2. pontban meghatározott okból áll el, köteles a Sponzor Tours költségeit az alábbiak szerint megtéríteni:

Az utazás megkezdése előtti:
60-36. napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 10%-a
35-25. napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 40%-a
24-15.napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 60%-a
14-6.napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 80%-a
5-3.napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 90%-a

2 napon belüli lemondás esetén (vagy az utazáson meg nem jelenés esetén) a részvételi díj 100%-át fizeti költségtérítésként.

Semmilyen visszatérítés nem illeti meg azt az utast, aki az utazás folyamán lép vissza a szerződéstől, vagy azért nem tud részt venni az utazáson, mert a vonatkozó mindenkori (útlevél, vízum, deviza, vám stb.) előírásokat nem tartotta be. Speciális utazási feltétel kivételes esetekben (pl. kiemelt időszak, nagy létszámú zárt csoport, légitársaságok szabályzata) érvényesül, mivel ezekben az esetekben a külföldi közreműködő is speciális feltételeket köt ki az iroda felé. A speciális utazási feltételekről a jelentkezéskor illetve a szerződés megkötésével egy időben, részletes tájékoztatót adunk ki.

6.4. Az utas utazási szerződés szerinti foglalásának lényeges elemeinek megváltoztatása (pl. a szálloda változtatás) az utazás megkezdéséig - elállásnak és új foglalásnak minősül. A módosítás közlésére és hatályának beálltára a 6.3. pontban írottak megfelelően irányadók. Ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, illetve a saját érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, a Sponzor Tours nem köteles erre tekintettel a részvételi díjat leszállítani.

6.5. Módosítás esetén az utas köteles a módosítás miatt felmerülő költségeket a Sponzor Toursnak az alábbiak szerint megtéríteni:

- az utazás megkezdése előtti 60. napig: személyenként 3.000,- Ft.

- az utazás megkezdése előtti 60. naptól: a 6.3. pont szerint megfelelően alkalmazandó, elállás esetére megállapított költségtérítés.

7. A Sponzor Tours  elállása

 

7.1. A Sponzor Tours legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől. Ha a Sponzor Tours nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, köteles megtéríteni az utasnak az elállás következtében felmerült kárát, beleértve a nem vagyoni károkat is, kivéve, ha:

- az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható- emberi életet és egészséget, illetve vagyonbiztonságot veszélyeztető külső körülmény veszélyezteti,

- a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el és a Sponzor Tours erről az elállásáról az utast írásban, az utazás megkezdése előtti 20. napig tájékoztatta. A Sponzor Tours elállása esetén köteles az utasnak az eredetivel azonos vagy nagyobb értékű helyettesítő szolgáltatást felajánlani, vagy - ha az utas a felajánlott utazási szolgáltatást nem fogadja el  a Sponzor Tours köteles- az utas által befizetett teljes részvételi díjat (díjelőleget) azonnali visszafizetni, és az után az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamatot megfizetni az utas részére.


8. Hibás teljesítés/Visszatérítés

 

8.1. A szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésért a Sponzor Tours felel. A Sponzor Tours helytáll az utazási szerződés szerinti szolgáltatások teljesítéséért abban az esetben is, ha a szolgáltatást külföldi közreműködő útján teljesíti. A szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésért az utazási vállalkozó felel. Az utazásszervező közreműködője magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködője felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza.

8.2. Hibás teljesítés esetén az utas szavatossági igényét érvényesítheti. Az utas szavatossági igénye elsősorban kijavítás iránti igény, amelyet a Sponzor Tours úgy teljesít, hogy az utas által közölt hibát az utas egyetértésével kijavítják, vagy a hibás szolgáltatás helyett a Sponzor Tours azonos, vagy magasabb értékű szolgáltatást nyújt. Az Utas a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles a kifogását az Utaskísérővel és a helyszíni szolgáltatóval közölni, jegyzőkönyv felvételével írásba foglalni. A kifogást teljes terjedelmében jegyzőkönyvbe kell foglalni, a jegyzőkönyv egy példányát az utasnak át kell adni. A közlés késedelméből eredő kárért az utas felelős és a bizonyítási teher az utasra hárul. A helyszínen nem, vagy csak részben orvosolt kifogásra tekintettel fennálló szavatossági igényt az utas az utazás befejezésétől számított legkésőbb 8 napon belül köteles az utazási irodának írásban bejelenteni. A közlés késedelméből eredő kárért az Utas felelős. Az Utas szavatossági igényeire egyebekben a 281/2008.(XI.28.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

8.3. Az utazási vállalkozó felel az utazási szerződésben meghatározott szolgáltatások nem, vagy hibás teljesítésből eredő károkért, kivéve ha a nem teljesítés vagy hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, különösen ha a hiányosságok az Utas vagy  harmadik személyek magatartására vezethetők vissza, vagy vis major esete következett be. Ilyennek minősül az a szokatlan, előre nem látható körülmény, amely az utazási vállalkozó akaratán kívül áll, és amelynek következményeit az utazási vállalkozó a legkörültekintőbb gondoskodással sem lett volna képes elhárítani. Harmadik személynek tekintendő az, akinek tevékenysége az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, s a hibát az utazási vállalkozó kellő gondossággal sem láthatta előre.

8.4. Ha a Sponzor Tours az utazás lebonyolítására légitársaságot vesz igénybe, felelősségére a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett Montreali Egyezmény, a visszautasított beszállás, a légi járatok törlése, vagy hosszú késése esetén a 261/2004. EK rendelet, valamint a légi személyi szállítás szabályairól szóló 25/1999 (II.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

8.5. A Sponzor Tours felelőssége, kártérítési kötelezettsége nem vonatkozik az utas poggyászának elveszéséből, megsérüléséből eredő károkra, melyeket a Sponzor Tours és a repülőtársaságok megállapodásának értelmében az utasnak kell haladéktalanul bejelenteni és érvényesíteni. Nem vonatkozik ez a rendelkezés azokra az esetekre, melyekben a poggyász kifejezetten a Sponzor Tours őrizetében volt. (Ha az utas rendelkezik utasbiztosítással, akkor az adott Biztosító társaság szerződésében foglalt feltételei szerint a biztosítás kiterjed a poggyász elveszéséből vagy megsérüléséből eredő károkra). Autóbuszon, repülőn, szállodában hagyott tárgyakért a Sponzor Tours felelősséget nem vállal, ez esetben a fuvarozó vállalkozót/ szállodát stb. terheli a felelősség.

8.6. A Sponzor Tours köteles az utazási szerződéssel az utasnak okozott kárt megtéríteni, kivéve, ha bizonyítja, hogy az utazási szerződésteljesítése érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

8.7. Az utas által az utazási szerződés teljesítése során harmadik személyeknek okozott károkért az utas felel.

8.8. A Sponzor Tours nem köteles a díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy az érdekkörében felmerült okok miatt nem vett igénybe.

8.9. A Sponzor Tours nem felel olyan szolgáltatások elmaradásáért, amelyek a közlekedési eszközök késése, illetve menetrendváltozás miatt, vagy a járat törlésének következtében maradnak el.

8.10. Ha vis maior, háború, természeti csapás, járvány, sztrájk stb. az utazást befolyásolják vagy meghiúsítják, ezért és a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért a Sponzor Tours felelősséget nem tud vállalni. A fenti okokból jelentkező többletköltségek az utast terhelik, illetve a bekövetkezett változásokért a Sponzor Tours kártérítési felelősséggel nem tartozik, de a befizetett részvételi díj arányos részét visszatéríti. A Sponzor Tours az adott helyzetben, a lehetőségekhez képest minden segítséget megad az Utasoknak, de a továbbiakra vonatkozóan az illetékes hivatalos szervek által kiadott állásfoglalás az irányadó.


9. Útlevél-, vízum-, vám-, deviza és közegészségügyi rendelkezések

 

9.1. E rendelkezések betartásáért az utas felel. Az utazási iroda köteles az utazási szerződés megkötése során az utas figyelmét felhívni erre, és a rendelkezések folyamatos változására. Ha a rendelkezések be nem tartása miatt az utas az utazáson nem tud részt venni, úgy kell tekinteni, mintha a 6.1. és 6.3. pontban írottak szerint az utazást nem kezdte volna meg.

10. Biztosítás

 

10.1. A programfüzetben szereplő részvételi díjak nem tartalmazzák a BBP biztosítást, és az útlemondási biztosítást.  Részletes tájékoztatás irodánkban.

11. Utazás

 

11.1. Repülővel történő utazás esetén az adott légitársaság utazási feltételei érvényesek. Az esetleges késésekért, járat-, menetrend-, repülőgéptípus-, vagy légitársaság változásért társaságunkat felelősség nem terheli.

11.2. Autóbuszos utazás esetén, ha az utazás időtartama alatt technikai okok miatt (műszaki meghibásodás, időjárás, útviszonyok, határátlépés...) jelentős késés következik be, ezekért irodánkat felelősség nem terheli. Az iroda kötelessége – a lehetőségek figyelembevétele mellett - intézkedni a hiba elhárításáról. Célszerűségi megfontolásokból az iroda az útvonal változtatás jogát fenntartja. Esetleges program elmaradás esetén (időjárási viszonyokból, jelentős késésből származóan) csak a befizetett külön költségeket köteles az iroda visszafizetni (belépők, fakultatív program) egyéb kártérítési kötelezettsége a fentiekkel kapcsolatban nincsen. Az egyes programokban meghirdetett hajókirándulások időjárási viszonyoktól függően valósulhatnak meg! A fentiek miatt esetleges program elmaradás/módosítás miatt irodánkat kártérítési kötelezettség nem terheli! Az út során történő esetleges megbetegedések, balesetek kapcsán nem igénybe vett szolgáltatásokat, programokat visszatéríteni nem áll módunkban.

11.3. Az utas késéséből származó károk tekintetében az irodát kártérítési felelősség nem terheli.

11.4. A Sponzor Tours az út indulásakor vagy azt követően azonnali hatállyal kizárhatja utazásából az Utast, amennyiben az Utas jelentős mértékben megzavarja az utazás lefolyását, magatartásával utastársai egészségét, biztonságát veszélyezteti, megtagadható tőle a további programokon való részvétel. Ilyenkor az Utas hazautazásáról saját maga köteles gondoskodni. Az irodát ebben az esetben a bizonyítható megtakarítások után fennmaradó teljes részvételi díj megilleti.

 

 

12. Felügyeleti szervek

 

A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak (elérhetőség: http://jarasinfo.gov.hu), miután a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napján megszűnt. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (címe  a jelen általános utazási feltételek elkészítésekor: 1011 Budapest, Fő utca 44-50, központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1., http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium)

Felügyeleti szerv:  BFKH

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.. Postacím: 1534 Budapest BKKP, Pf: 919

A 2011. január 1.-től hatályos, többször módosított Áfa törvény 206. §- a alapján az Ügyfél a foglaláskor köteles nyilatkozni arról, hogy az utazási iroda által nyújtott szolgáltatást :

#  nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségében (azaz utasként) veszi igénybe,

#  adóalanyként saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként (pl. céges utak, üzleti utak) veszi igénybe,

#  adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszi igénybe.

Dátum:…………………………….


Számlázás az érvényes ÁFA törvénynek megfelelően!

 


…………………………….
jelentkező aláírása

még töltünk